Home

Jeffrey Xu Yu, Zhiheng Li, Guimei Liu (vldbj, 2008, research)

A data mining proxy approach for efficient frequent itemset mining

dbs.uni-leipzig.de/david