Home

Junqi Zhang, Xiangdong Zhou, Wei Wang, Baile Shi, Jian Pei (vldb, 2006, demo)

Using high dimensional indexes to support relevance feedback based interactive images retrieval

dbs.uni-leipzig.de/david