Home

Cheqing Jin, Ke Yi, Lei Chen, Jeffrey Xu Yu, Xuemin Lin (vldb, 2008, research)

Sliding-window top-k queries on uncertain streams

dbs.uni-leipzig.de/david