Home

Haichuan Shang, Ying Zhang, Xuemin Lin, Jeffrey Xu Yu (vldb, 2008, research)

Taming verification hardness: an efficient algorithm for testing subgraph isomorphism

dbs.uni-leipzig.de/david