Home

Hongzhi Wang, Jianzhong Li, Jizhou Luo, Hong Gao (vldb, 2008, research)

Hash-base subgraph query processing method for graph-structured XML documents

dbs.uni-leipzig.de/david