Home

Shenghuo Zhu, Tao Li, Zhiyuan Chen, Dingding Wang, Yihong Gong (vldb, 2008, research)

Dynamic active probing of helpdesk databases

dbs.uni-leipzig.de/david