Home

Yingyi Bu, Ada Wai Chee Fu, Raymond Chi Wing Wong, Lei Chen, Jiuyong Li (vldb, 2008, research)

Privacy preserving serial data publishing by role composition

dbs.uni-leipzig.de/david