Home

Xiang Zhang, Feng Pan, Wei Wang, Andrew Nobel (vldb, 2008, research)

Mining non-redundant high order correlations in binary data

dbs.uni-leipzig.de/david