Home

Wenfei Fan, Jeffrey Xu Yu, Jianzhong Li, Bolin Ding, Lu Qin (vldbj, 2009, research)

Query translation from XPath to SQL in the presence of recursive DTDs

dbs.uni-leipzig.de/david