Home

Kuien Liu, Ke Deng, Zhiming Ding, Mingshu Li, Xiaofang Zhou (vldb, 2009, demo)

MOIR/MT: monitoring large-scale road network traffic in real-time

dbs.uni-leipzig.de/david