Home

Xiaoyuan Wang, Xingzhi Sun, Feng Cao, Li Ma, Nick Kanellos, Kang Zhang, Yue Pan, Yong Yu (vldb, 2009, demo)

SMDM: enhancing enterprise-wide master data management using semantic web technologies

dbs.uni-leipzig.de/david