Home

Yintao Yu, Cindy X. Lin, Yizhou Sun, Chen Chen, Jiawei Han, Binbin Liao, Tianyi Wu, ChengXiang Zhai, Duo Zhang, Bo Zhao (vldb, 2009, demo)

iNextCube: information network-enhanced text cube

dbs.uni-leipzig.de/david