Home

Wenfei Fan, Jeffrey Xu Yu, Hongjun Lu, Jianhua Lu, Rajeev Rastogi (vldb, 2005, research)

Query translation from XPATH to SQL in the presence of recursive DTDs

dbs.uni-leipzig.de/david