Home

Yixin Chen, Guozhu Dong, Jiawei Han, Benjamin W. Wah, Jianyong Wang (vldb, 2002, research)

Multi-dimensional regression analysis of time-series data streams

dbs.uni-leipzig.de/david