Home

Michael Benedikt, Chee Yong Chan, Wenfei Fan, Rajeev Rastogi, Shihui Zheng, Aoying Zhou (vldb, 2002, research)

DTD-directed publishing with attribute translation grammars

dbs.uni-leipzig.de/david