Home

Haifeng Jiang, Wei Wang, Hongjun Lu, Jeffrey Xu Yu (vldb, 2003, research)

Holistic twig joins on indexed XML documents

dbs.uni-leipzig.de/david