Home

Xuemin Lin, Qing Liu, Yidong Yuan, Xiaofang Zhou (vldb, 2003, research)

Multiscale histograms: summarizing topological relations in large spatial datasets

dbs.uni-leipzig.de/david