Home

Chee-Yong Chan, Wenfei Fan, Yiming Zeng (vldb, 2004, research)

Taming XPath queries by minimizing wildcard steps

dbs.uni-leipzig.de/david