Home

Jeffery Xu Yu, Zhihong Chong, Hongjun Lu, Aoying Zhou (vldb, 2004, research)

False positive or false negative: mining frequent itemsets from high speed transactional data streams

dbs.uni-leipzig.de/david