Home

Wei Wang, Haifeng Jiang, Hongjun Lu, Jeffrey Xu Yu (vldb, 2004, research)

Bloom histogram: path selectivity estimation for XML data with updates

dbs.uni-leipzig.de/david