Home

Daxin Jiang, Jian Pei, Aidong Zhang (vldb, 2004, demo)

GPX: interactive mining of gene expression data

dbs.uni-leipzig.de/david