Home

Dong Xin, Jiawei Han, Xifeng Yan, Hong Cheng (vldb, 2005, research)

Mining compressed frequent-pattern sets

dbs.uni-leipzig.de/david