Home

Ken C. K. Lee, Baihua Zheng, Huajing Li, Wang-Chien Lee (vldb, 2007, research)

Approaching the skyline in Z order

dbs.uni-leipzig.de/david