Home

Gao Cong, Wenfei Fan, Floris Geerts, Xibei Jia, Shuai Ma (vldb, 2007, research)

Improving data quality: consistency and accuracy

dbs.uni-leipzig.de/david