Home

Qiuxia Chen, Lei Chen, Xiang Lian, Yunhao Liu, Jeffrey Xu Yu (vldb, 2007, research)

Indexable PLA for efficient similarity search

dbs.uni-leipzig.de/david