Home

Min Xie, Haixun Wang, Jian Yin, Xiaofeng Meng (vldb, 2007, research)

Integrity auditing of outsourced data

dbs.uni-leipzig.de/david