Home

Mingwu Zhang, Xiangyu Zhang, Xiang Zhang, Sunil Prabhakar (vldb, 2007, industrial)

Tracing lineage beyond relational operators

dbs.uni-leipzig.de/david