Home

Tianyi Wu, Xiaolei Li, Dong Xin, Jiawei Han, Jacob Lee, Ricardo Redder (vldb, 2007, demo)

DataScope: viewing database contents in Google Maps' way

dbs.uni-leipzig.de/david