Home

Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Zi Huang, Jie Shao, Xiangmin Zhou (vldb, 2007, demo)

UQLIPS: a real-time near-duplicate video clip detection system

dbs.uni-leipzig.de/david