Home

Wen-Syan Li, Dengfeng Gao, Rafae Bhatti, Inderpal Narang, Hirofumi Matsuzawa, Masayuki Numao, Masahiro Ohkawa, Takeshi Fukuda (vldb, 2007, demo)

Deadline and QoS aware data warehouse

dbs.uni-leipzig.de/david