Home

Guoliang Li, Jianhua Feng, Jianyong Wang, Lizhu Zhou (vldb, 2008, demo)

An effective and versatile keyword search engine on heterogenous data sources

dbs.uni-leipzig.de/david