Home

Zhiping Zeng, Anthony K. H. Tung, Jianyong Wang, Jianhua Feng, Lizhu Zhou (vldb, 2009, research)

Comparing stars: on approximating graph edit distance

dbs.uni-leipzig.de/david