Home

Tianyi Wu, Dong Xin, Qiaozhu Mei, Jiawei Han (vldb, 2009, research)

Promotion analysis in multi-dimensional space

dbs.uni-leipzig.de/david