Home

Liu Yu, Jianzhong Li, Hong Gao, Xiaolin Fang (vldb, 2009, research)

Enabling ε-approximate querying in sensor networks

dbs.uni-leipzig.de/david