Home

Barzan Mozafari, Carlo Zaniolo (vldb, 2009, research)

Publishing naive Bayesian classifiers: privacy without accuracy loss

dbs.uni-leipzig.de/david