Home

Yanlei Diao, Hongjun Lu, Songting Chen, Zengping Tian (vldb, 2000, research)

Toward Learning Based Web Query Processing

dbs.uni-leipzig.de/david